آمریکا و اروپا » خبر یک
کد خبر : 1695
دوشنبه - 4 بهمن 1395 - 11:27

چرچیل به کاخ سفیدبازگشت!

از دهه ی ۱۹۶۰نیم پیکره ی چرچیل مهمان کاخ سفیداست،سال ۲۰۰۱ تونی بلرنخست وزیروقت انگلیس مشابه این پیکره را به جورج بوش پسرهدیه دادوبعدازآن تاپایان ریاست جمهوری بوش پسر این چشمان چرچیل بود که دراتاق کار ریس جمهورآمریکا تمامی فعالیت هایش رارصد مینمود.ردپای این نگاه رامیتوان درتمام سیاست های روسای جمهور آمریکا دید،تا آنکه درسال ۲۰۰۹اوباما چرچیل را ازاتاق کارش درکاخ سفید مرخص کرد وبه سفارت انگلستان فرستاد ونیم پیکره ی اورابا مجسمه ای از مارتین لوترکینگ جایگزین کرد.
۲۰ ژانویه دونالدترامپ پشت میز ریاست جمهوری کاخ سفیدنشست وحالا بعدازچندین ماه کشمکش دربازی ایی رسانه ای این ترامپ بود که سوگندیادمیکرد.بازی ایی که دیروز ریس جمهور در جمع کارکنان سیا به آن اشاره نمودو رسانه هارا به انتشار اخبارغلطی ازمراسم تحلیفش محکوم کرد،البته ماجرابه اینجاختم نشدوترامپ با اشاره به اینکه رسانه هاخبر جمعیت نزدیک به یک ومیلیونی مردم راکه برای مراسم آمده بودند منعکس نکرده اندوسعی درنشان دادن جمعیت کم طرفداران وی داشتند،جنگ رسانه ها با خودش را علنا اعلام نمود.
رسانه های آمریکا در روزسوگند ریاست جمهوری ترامپ بیشتر اخباراعتراضات را منعکس میکردند.اخباری که باگزارش خبرگزاری فرانسه ازرژه ی میلیونی زنان شروع شد وتا آمار های دقیق رویترز ازدستگیری معترضان ادامه داشت.
روزاول حضورترامپ درکاخ سفید روزی بدون حاشیه نبود،خط نشان کشیدن ریس جمهوربرای رسانه ها،تماس تلفنی نتانیاهوو انتقال سفارت آمریکا درفلسطین وحتی تغییردکوراسیون کاخ سفید درصدر اخبارقرارداشت،تغییردکوراسیونی که با رگه هایی طلایی ازاریستوکراسی در تمام تاروپود دکوراسیون کاخ سفید واردشدوحالا نوبت چرچیل بود که هشت سال است پشت دراتاق خصوصی اوبامادرکاخ سفید به انتظارچنین روزی است.ازدیروز چرچیل درکنارمارتین لوترکینگ نظاره گر ریس جمهوری است که ریاست جمهوریش رامدیون مجلس الکترال است ونه آرای مردم.
حالا باید دید بازگشت چرچیل به کاخ سفید تاچه حد رضایت ترزامی را دردیدار روز جمعه باترامپ به دست خواهدآورد،دیداری که به نقل از فاکس نیوز اولین دیدار خارجی ریس جمهور جدیدآمریکاست.
اهمیت این دیدار درآن است که ترزامی پیش ازاین در برنامه ‘آندرو مار’شبکه بی بی سی اعلام کرده بود ‘از گفتن مسائلی که از نظرم قابل‌قبول نمی‌رسند، به ترامپ ترسی ندارم .’باتوجه به رویکردهای ترامپ در روابط بین الملل وتوهین هایش درجریان انتخابات به زنان به نظرمیرسد رسانه ها بیش از محورهای اصلی این دیدار که طبق اظهارات ترزامی در مورد تجارت دو کشور، ناتو و نیز سوریه خواهد بود، به کمین ترامپ نشسته اند.